Politika privatnosti.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI KORISNIKA TS VENTURES D.O.O. BEOGRAD

Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima TS Ventures d.o.o. Beograd- Novi Beograd, Milutina Milankovića 3 v, MB: 21707341 (u daljem tekstu: Društvo), je rukovalac podacima o ličnosti fizičkih lica koje obrađuje u skladu sa primenjivim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon).

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa Politikom zaštite privatnosti korisnika TS Ventures d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Politika) i Opštim uslovima poslovanja.

Svrha dokumenta i osnovni pojmovi

Ova Politika ima za cilj da na jasan, razumljiv i lako dostupan način objasni koje podatke o ličnosti prikupljamo, u koju svrhu, kako ih štitimo i kako možete ostvariti svoja prava. Kako biste u potpunosti bili svesni prava koja posedujete i načina na koji možete da ih ostvarite, potrebno je da znate da pojedini pojmovi u ovom dokumentu imaju sledeće značenje:

 • Pod obradom podataka o ličnosti podrazumeva se svaka radnja koja se vrši automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima kao što je prikupljanje, upotreba, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, prilagođavanje, menjanje, otkrivanje, prenošenje, dostavljanje, pružanje na uvid, kopiranje odnosno umnožavanje, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, koje Društvo vrši direktno ili preko svojih partnera i povezanih lica.
 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koje se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirekno (u daljem tekstu: podatak ili podatak o ličnosti)
 • lice na koje se podaci odnose je svako fizičko lice (pojedinac) čiji se podaci o ličnosti obraćuju od strane Društva
 • Posebnu vrstu podataka o ličnosti čine podaci o ličnosti kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orjentaciji fizičkog lica.
 1. Oblast primene

Politika se primenjuje na sve podatke o ličnosti korisnika Društva, investitora i drugih lica, koje Društvo obrađuje odnosno kojima određuje svrhu i način obrade.

Politika se primenjuje i na ukupnu delatnost Društva koja uključuje obradu podataka o ličnosti. Poslednje izražavanje volje lica na koje se podaci odnose kojim to lice daje pristanak za obradu podataka o ličnosti primenjuje se na sve usluge koje to lice koristi.

Politika je prvenstveno namenjena fizičkim licima koji apliciraju ili su zainteresovani za  usluge Društva (u daljem tekstu: Korisnici), na potencijalne investitore i investitore, ali na odgovarajući način i na ostala fizička lica do čijih podataka Društvo dolazi u toku svog poslovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Politika se ne primenjuje na anonimizovane podatke, odnosno podatke na osnovu kojih identitet lica nije neposredno ili posredno odrediv. Anonimizovani podatak je podatak koji je izmenjen na način da se ne može povezati sa određenim fizičkim licem ili se ne može povezati bez nesrazmernog truda pa se stoga, u skladu sa važećim propisima, i ne smatra podatkom o ličnosti.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u različite svrhe, a sredstva prikupljanja, pravni osnov za obradu, upotreba, otkrivanje i rokovi čuvanja mogu se razlikovati zavisno od svrhe.

 1. Koje podatke o ličnosti obrađujemo

Društvo prikuplja i obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Informacije sadržane u formama prijave Korisnika

Podaci o ličnosti sadržani u prijavama Korisnika iz predugovorne faze, a koji su neophodni radi kontaktiranja Korisnika, provere, pružanja usluge, ispunjenja ugovorne obaveze ili zaključenja ugovora. Ovo podrazumeva obradu sledećih podataka: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu, opis ideje/projekta

 • Informacije sadržane u evidencijama o komunikacijama i prepiskama u situacijama održavanja sastanaka sa Korisnicima, investitorima i drugim fizičkim licima.

Ovi podaci uključuju snimke razgovora sa menadžmentom, pisanu ili elektronsku komunikaciju

 • Podatke o posetama internet stranici Društva i podatke o resursima kojima se pristupa ili koji se preuzimaju.

Ovi podaci se obrađuju u skladu sa Opštim uslovima korišćenja internet stranica Društva, dostupnim putem ovog linka

 • Podatke o investitorima i potencijalnim investitorima

Podaci o ličnosti investitora i potencijalnih investitora iz predugovorne faze, a koji su neophodni radi kontaktiranja, provere, ispunjenja ugovorne obaveze ili zaključenja ugovora. Ovo podrazumeva obradu sledećih podataka: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu.

 • Informacije i podaci koje Društvo prikuplja radi ispunjenja zakonskih obaveza

Ovo podrazumeva podatke o ličnosti koje je Društvo u obavezi da prikuplja, čuva i obrađuje u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i dostavlja nadležnim telima (Komisija za hartije od vrednosti, Agencija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sudovi i sl.)

 • Ostale informacije koje se prikupljaju radi realizacije određenog legitimnog interesa Društva

Kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu legitimnog interesa, Društvo sa posebnom pažnjom uzima u obzir uticaj obrade na prava i slobode lica na koja se podaci odnose. Legitimni interesi Društva nisu suprotstavljeni interesima lica na koje se podaci odnose. U slučaju da su u odnosu na legitimni interes Društva pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koja se podaci odnose, koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, Društvo neće vršiti obradu, izuzev ukoliko ne dobije izričit pristanak lica na koje se podaci odnose, odnosno pristanak roditelja koji vrši roditeljsko pravo odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica u skladu sa relevantnom regulativom.

Društvo ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti. Izuzetno, Društvo može obrađivati ove vrste podataka jedino u sledećim slučajevima: ukoliko je lice na koje se podaci odnose dalo svoj izričit pristanak u skladu sa Zakonom, ukoliko je takva obrada neophodna za izvršenje zakonskih obaveza Društva, ukoliko je u svojstvu zaštite životno važnih interesa lica na koja se podaci odnose, ukoliko su podaci očigledno javno dostupni, ukoliko se obrada vrši u cilju realizacije pravnog zahteva, i u cilju ostvarivanja javnog interesa koji je definisan zakonom.

 1. Načini prikupljanja podataka o ličnosti

Društvo podatke o ličnosti prikuplja na sledeće načine:

 • Direktno od Korisnika, investitora, potencijalnih investitora i ostalih fizičkih lica, neposrednim dostavljanjem od strane navedenih lica (na primer prilikom popunjavanja online forme na sajtu Društva, prilikom posete internet stranici Društva, prilikom kontaktiranja od strane potencijalnih investitora i sl.),
 • Iz javno dostupnih izvora, kao što su npr. podaci iz javno dostupnih baza (APR, Spisak funkcionera i sl.)
 • Od drugih rukovalaca, a po osnovu odgovarajućeg ugovornog odnosa. U situacijama kada drugi rukovalac poveri određenu radnju obrade podataka o ličnosti Društvu, a po osnovu prethodno zaključenog ugovora, Društvo u svojstvu obrađivača može obrađivati sve one podatke o ličnosti koje su Društvu poverene na obradu od strane drugog rukovaoca

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova u skladu sa Zakonom.

 1. Načela obrade podataka

Društvo na zakonit, transparentan i pošten način vrši obradu podataka o ličnosti tako što sprovodi sledeće aktivnosti:

 • na jasan, jednostavan i pregledan način informiše lica na koja se podaci odnose o svrsi obrade i pravnom osnovu za obradu
 • vrše se samo one obrade koje su neophodne i to u cilju sprovođenja ugovora koji se zaključuje sa licem na koje se podaci odnose, zatim obrade koje su zahtevane odgovarajućim zakonskim propisima i predstavljaju zakonsku obradu Društva kao rukovaoca ili obveznika, obrade koje su potrebne radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva, ali samo u slučajevima kada je taj interes pretežniji u odnosu na interes lica na koje se podaci odnose, kao i obrade koje se vrše na osnovu izričitog i slobodno datog pristanka lica na koje se podaci odnose.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite. Podaci o ličnosti dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Društvo se u pribavljanju podataka o ličnosti pridržava načela minimalnog obima podataka, pa se od lica na koja se podaci odnose prikupljaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju. Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose.

Društvo osigurava tačnost podataka o ličnosti primenom tehničkih i organizacionih mera i periodičnim ažuriranjem podataka.

Rokovi čuvanja podataka određeni su internim aktima Društva i to na način da se podaci čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade i u skladu je sa zakonskim zahtevima.

Društvo poštuje načelo integriteta i poverljivosti podataka o ličnosti. Društvo ima implementirane tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka o ličnosti prateći pri tome zakonske odredbe, dobru poslovnu praksu i međunarodno priznate standarde.

Društvo za obradu podataka o ličnosti može angažovati obrađivača i to na osnovu ugovora kojim se između ostalog uređuju i dužnosti obrađivača u pogledu zaštite podataka o ličnosti. Takođe, Društvo će u svim slučajevima gde je to primenjivo, sa dobavljačima ili na drugi način angažovanim licima, zaključiti poseban Ugovor o obradi podataka o ličnosti.

 1. Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vreme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanom zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili anonimizuju.

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti propisani su internim aktima Društva, kojima se uređuje zaštita i obrada arhivskog i registraturskog materijala, a u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast.

 1. Svrhe obrade podataka o ličnosti

Društvo podatke o ličnosti lica na koje se podaci odnose obrađuje samo onda kada je takva obrada zakonita. Obrada je zakonita u sledećim slučajevima:

 • Obrada je neophodna za izvršavanje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora.

U cilju obavljanja delatnosti, obrađuje se minimalan set podataka o ličnosti koji Korisnici, investitori ili druga lica dostavljaju. U suprotnom, ako lice na koje se podaci odnose odbije da dostavi traženi set podataka, Društvo neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor i pruži odgovarajuće usluge. Minimalni set podataka podrazumeva upotrebu podataka radi provere identiteta, kontaktiranja u vezi sa pružanjem usluge, kao i provere svih drugih podataka od značaja za zaključenje i izvršenje ugovora.

 • Obrada je neophodna radi poštovanja zakonskih obaveza Društva (važeći zakonski propisi prema kojima je Društvo dužno da postupa).

Na osnovu pisanog zahteva zasnovanog na važećim zakonskim propisima, Društvo je obavezno da u određenim situacijama nadležnim državni organima ili kontrolnim telima dostavi ili omogući uvid određenim podacima o ličnosti (Komisiji za hartije od vrednosti, Agenciji za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sudovima i sl.)

 • Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Pod legitimnim interesom Društva podrazumeva se obrada koja služi kako bi se unapredio proces poslovanja ili kako bi se sprečila, otkrila i procesuirala zloupotreba na štetu Korisnika, Investitora, drugih lica ili Društva, zaštitila imovina Društva i sl.

 • Lice na koje se odnose podaci dalo je pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više određenih svrha, pri čemu taj pristanak mora biti dokaziv i dobrovoljan, napisan lako razumljivim jezikom ili učinjen nedvosmislenom konkludentnom radnjom, a lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku svoj pristanak povuče.
 • Obrada je neophodna u cilju životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica.
 • Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Društva.
 1. Automatizovano donošenje odluka

Društvo ne donosi odluke na osnovu automatske obrade podataka. Automatska obrada podataka o ličnosti od strane Društva, ukoliko se bude primenjivala, vršiće se u skladu sa:

 1. važećim zakonima
 2. izvršenjem ugovornih obaveza
 3. izričitim pristankom lica na koje se podaci odnose
 4. legitimnim interesima Društva
 1. Pristup podacima o ličnosti i prenos podataka o ličnosti

Pristup podacima o ličnosti imaju samo pojedini zaposleni Društva, kao i angažovani saradnici u skladu sa poslovima koje obavljaju na osnovu odgovarajućih ovlašćenja određenih od strane Društva i samo u onoj meri u kojoj je to minimalno neophodno, uz obavezu postupanja u skladu sa normativnim aktima Društva kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti dostupni su trećim licima izvan Društva samo u sledećim slučajevima:

 • ako postoji zakonska obaveza ili izričito ovlašćenje na osnovu zakona (npr. Komisija za hartije od vrednosti)
 • ako je za obavljanje pojedinih poslova angažovano treće lice, odnosno obrađivač, pri čemu taj obrađivač deluje isključivo u skladu i po nalogu Društva, a Društvo osigurava sve mere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja samostalno
 • povezanim licima Društva pod uslovom da za takav prenos ili pristup postoji pravni osnov (pristanak lica ili legitimni interes)
 • ako je podatke potrebno proslediti radi izvršenja ugovora
 • ostalim licima izvan Društva za koje postoji izričit pristanak lica na koje se podaci odnose

Društvo podatke o ličnosti po pravilu obrađuje u Republici Srbiji. Izuzetno, Društvo može obrađivati podatke o ličnosti i u drugim državama ili međunarodnim organizacijama koje obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (npr. kada se za pružanje usluge iz kruga delatnosti Društva traži provera određenog lica i sl.)

Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama za koje je od strane Evropske Unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili u slučaju kada je Republika Srbija sa drugom državom ili međunarodnom organizacijom zaključila međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti.

 1. Bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Sa podacima o ličnosti postupa se kao sa poslovnom tajnom Društva i shodno tome klasifikovani su kao poverljivi, odnosno strogo poverljivi podaci. U skladu sa njihovom klasifikacijom, na njih se primenjuju adekvatne mere zaštite kojima se ovi podaci štite od povrede, neovlašćenog pristupa, slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja, te svakog drugog ugrožavanja bezbednosti. U te svrhe primenjuju se tehničke i organizacione mere kao što su kontrola prava pristupa, uspostavljanje i vođenje politike informacione bezbednosti i ostalih pripadajućih internih akata Društva, uspostavljanje podele dužnosti, uspostavljanje i osiguranje ispunjenja obaveze poverljivosti i usaglašenosti sa zakonom svih trećih lica koji imaju pravo pristupa i aktivnosti u informacionim sistemima, kao i primena softverskih rešenja za zaštitu informacionih resursa.

Društvo ima implementiran sistem za upravljanje bezbednošću informacija i u okviru njega uspostavljene adekvatne mere za zaštitu poverljivosti, integriteta i raspoloživost podataka o ličnosti. U slučaju povrede podataka o ličnosti koja za posledicu ima ili može da ima slučajno ili namerno uništenje, gubitak, izmenu ili neovlašćeno otkrivanje podataka o ličnosti prilikom njihove obrade, a koja može proizvesti visok rizik po prava i slobode fizičkih lica na koja se podaci odnose, Društvo će odmah po dobijanju saznanja o takvoj povredi, bez nepotrebnog odlaganja, obavestiti Poverenika i lice na koje se podaci odnose na jasan i razumljiv način, uz obavezno navođenje podataka o kontaktu ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti, opis mogućih posledica kao i opis preduzetih mera. Društvo će u slučaju povrede podataka o ličnosti odmah preduzeti odgovarajuće mere, kako bi se sprečila dalja šteta po prava i slobode lica na koje se podaci odnose i kako bi se umanjile posledice nastale usled te povrede.

 1. Prava lica na koja se podaci odnose

Korisnici, investitori i druga lica na koje se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti sledeća prava:

 • Pravo na pristup podacima o ličnosti- podnosilac zahteva za ostvarivanje ovog prava ima pravo na dobijanje informacije o postojanju obrade podataka o ličnosti koji se odnose na njega, svrsi obrade, o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima se podaci o ličnosti otkrivaju ili mogu biti otkriveni, o rokovima čuvanja, o postojanju prava da se zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka, o postojanju prava da se podnese pritužba Povereniku.

 

 • Pravo na ispravku podataka o ličnosti- pravo da se zahteva ispravka netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da se nepotpuni podaci dopune.

 

 • Pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

 

 • kada se osporava tačnost podataka o ličnosti, Društvo će privremeno ograničiti obradu u periodu koji je dovoljan za proveru tačnosti podataka o ličnosti
 • kada ne postoji pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, a lice na koje se podaci odnose protivi se brisanju podataka radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva
 • Društvu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva
 • kada se ulaže prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Društva preteže nad interesom tog lica

 

 • Pravo na prigovor- odnosi se na pravo lica da u svakom trenutku može podneti prigovor Društvu na zakonitost obrade njegovih podataka o ličnosti koje su ustanovljene na osnovu odgovarajućih pravnih osnova za obradu.

Društvo će po prijemu prigovora ograničiti obradu saglasno tački 10.3. a nakon završene procene osnovanosti prigovora, prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva

 • Pravo na brisanje- (,,pravo na zaborav“) podataka o ličnosti koji se odnose na lice koje je podnelo zahtev može se ostvariti u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani
 • lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu
 • lice na koje se podaci odnose uložilo je prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose
 • Pravo lica na prenosivost podataka- znači pravo lica (i obavezu Društva) da podatke o ličnosti koje je prethodno lice dostavilo Društvu u struktuiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, Društvo primi od njega, kao i pravo da se takvi podaci lica na koje se oni odnose prenesu iz Društva drugom rukovaocu

 

 1. Način ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose

Lica na koja se podaci o ličnosti odnose, mogu ostvariti svoja prava iz dela 10. ove Politike, popunjavanjem zahteva navedenih u nastavku:

 • Zahtev za pristup podacima o ličnosti
 • Zahtev za ispravku i dopunu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Društva
 • Zahtev za brisanje podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Društva
 • Zahtev za ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Društva
 • Zahtev za prenos podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Društva
 • Zahtev za podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane Društva

Zahtev za ostvarivanje prava koji se podnosi treba da bude čitljivo i uredno popunjen i potpisan. Potpisani zahtev za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose dostavlja se na adresu sedišta Društva. Društvo će na zahtev odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Društvo će obavestiti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

 1. Kontakt podaci rukovaoca

Kontakt podaci Društva su:

 • Adresa: Milutina Milankovića 3 v, Novi Beograd
 • Kontakt telefon: 011 7 5555 46
 • e-mail: office@tsv.fund
 1. Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatak o ličnosti

 

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd (u ovom tekstu: Poverenik).

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane Društva u suprotnosti sa odredbama Zakona.

 1. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Sva pitanja koja se odnose na obradu Vaših podataka o ličnosti, kao i pitanja u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava možete uputiti licu za zaštitu podataka o ličnosti Društva na e-mail: dpo@tsv.fund

Politika zaštite privatnosti korisnika Društva stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se od 01.09.2021. godine. Ova Politika primenjuje se i na sve alternativne investicione fondove kojima Društvo upravlja.